T V - S T I L L S     N O N D E S C R I P T  N E W S     T V - F O O T A G E

'Nondescript News' is een compilatie van (door de snelheid van het medium deels verborgen) TV-beelden uit verschillende Europese nieuwsbulletins. Deze publieke beelden zijn collectief en categorisch waargenomen en vormen een onderdeel van onze beeldvorming.

Ontdaan van het begeleidende commentaar en daarmee bevrijd van hun context, zijn deze expliciete beelden in principe geneutraliseerd. Ze staan open voor interpretatie, waarbij een beroep wordt gedaan op het opgebouwde beeldarchief van de kijker.

In alle gevallen levert dat (individuele) associaties op. Deze berusten echter op externe beeldvorming en zijn niet altijd gevrijwaard van stereotypen en vooroordelen.

Waar hebben we met z’n allen naar moeten kijken en kunnen we nog beelden duiden op hun oorspronkelijkheid?

(oktober 2016)
 


'Nondescript News' is a compilation of TV stills (partly hidden by the speed of the medium) from several European news bulletins. These public images were watched collectively and categorically and form part of our worldview.

Stripped of commentary and freed from their context, these explicit images have been neutralised. They are open to interpretation; an appeal is made to the viewer’s archive of images.

This always produces (individual) associations. But these rely on external iconography and may include stereotypes and preconceptions.

What have we all been watching and can we still interpret images in their originality?

(October 2016)


^